RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi .

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Kod strony nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Wawer, szkola@ckziu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc do szkoły na numer telefonu 48 667 20 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. -Wejście główne- podjazd w trakcie realizacji, wejście boczne- bez podjazdu, wyjście awaryjne- bez podjazdu.
  Budynek internatu: wejście główne -podjazd w trakcie realizacji, wejście wewnątrz 2 schodki- podjazd w trakcie realizacji, wyjście awaryjne- bez podjazdu. Wejście do szkoły bez użycia kart, itp.
 2. .
 3. W budynkach nie ma wind, są schody. Budynek szkoły jest dwupiętrowy. Korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spocznik.
 4. W szkole niestety nie ma dostosowań typu: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne itp.
 5. Miejsca parkingowe - jest oznaczone 1 miejsce parkingowe ze znakiem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Z psem asystującym można wejść – jest informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. Niestety nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line, nie ma osoby przeszkolonej z języka migowego, na razie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.Opublikował: Grzegorz Wawer
Publikacja dnia: 19.11.2020
Podpisał: Anna Dacka
Dokument z dnia: 19.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 548